کارگاه مهارت های ارتباطی والدین و نوجوانان

مرکز مشاوره پیروزی برگزار میکند

کارگاه مهارت های ارتباطی والدین و نوجوانان برای سنین دبیرستان الف و ب

با موضوعات زیر:

  • بررسی تفکر نوجوانان
  • تربیت جنسی نوجوانان و ارتباط با همسالان
  • زشت انگاری و کنترل گریهای والدین درمورد نوجوانان
  • موبایل و تاثیراتش
  • دنیای مجازی به عنوان والدین دوم
  • افت تحصیلی نوجوانان
  • بررسی علایق و استعدادهای نوجوانان

زمان برگزاری:

جلسه اول: ۱۲/۳ به مدت ۵ ساعت

جلسه دوم: ۱۲/۱۰ به مدت ۵ ساعت

هزینه کل دوره:

یک میلیون تومان

Call Now Button